<< Terug naar nieuws overzicht

BALV 2017Geachte leden,

Zoals eerder gepubliceerd en aangekondigd, zal er a.s. zondag om 19:30 een Bijzondere Algemene Ledenvergadering plaatshebben. Locatie:  KNHS Foyer op het Federatiecentrum aan de Beek in Ermelo.

De definitieve agenda staat reeds twee weken online met de diverse begeleidende stukken.  Een aantal reglementswijzigingen en verkiezing van een nieuwe secretaris staan daarop vermeld. Klik HIER voor de link naar die pagina. Tevens vragen wij u om als achtergrondinformatie ook de Evaluatie NK deel I en -deel II tot u te nemen mocht u deze nog niet gelezen hebben.

Ten overvloede willen wij u er op wijzen dat algemene vergaderingingen van het AVS worden gevormd door de leden van de vereniging, voorzover zij niet geschorst zijn en mits zij tijdig aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan. Leden die niet aan deze voorwaarden voldoen en niet-leden zijn welkom, maar hebben geen spreek- of stemrecht, tenzij het bestuur anders bepaalt. Niet-leden dienen zich aan te melden,  bij voorkeur via een e-mail aan het het stamboekkantoor.

Bij verhindering kunt u een ander lid machtigen.Klik in dat geval HIER voor een AVS machtigingsformulier en bijbehorende voorwaarden.


Hopende op een representatieve opkomst en met hartelijke groet,

het AVS bestuur