<< Terug naar nieuws overzicht

Evaluatie AVS NK 2017 deel II 
Vorige week hebben de leden van het AVS een Digitale Nieuwsbrief ontvangen van het bestuur, waarin uitleg en voornemens zijn geuit over de gang van zaken op het jongstleden AVS NK te Ermelo. Tevens zijn er een aantal brieven verstuurd aan leden die betrokken of geassocieerd zijn geweest bij verbaal en fysiek geweld of dreigementen daartoe op dit evenement. Het handelt hier om een uit de hand gelopen zakelijk conflict tussen twee leden van het AVS wat de vereniging te boven gaat.
 
Via diverse kanalen heeft het bestuur vernomen dat deze communicatie meer uitleg behoeft en het bestuur is bereid, voor zover mogelijk in een openbare brief, om daar uitermate eerlijk en transparant mee om te gaan en wij doen ons uiterste best om binnen de regels van de privacy u allen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen.
 
Daar sommige betrokkenen geen leden zijn van de vereniging is het niet makkelijk om daar gericht actie op te nemen; leden die geassocieerd zijn met deze mensen kun je daarvoor verantwoordelijk laten zijn, maar dan moet de vereniging dat wel duidelijk aanmerken als zodanig.  Pas als men duidelijk gewaarschuwd is voor mogelijke sancties is er ook recht om die sancties op te leggen. Vandaar eerst een waarschuwing.  
In de jl. Digitale Nieuwsbrief werd gemeld dat deze waarschuwing verstuurd zou worden naar ALLE betrokken partijen. Wij benadrukken dat BEIDE partijen aan BEIDE zijden van dit conflict deze brief hebben ontvangen.  Helaas kunnen wij in dit soort openbare communicaties geen namen noemen maar deze zijn te allen tijde mondeling opvraagbaar bij het bestuur. Op 8 oktober is een Buitengewone Algemene LedenVergadering gepland waar het bestuur bereid is al uw vragen te beantwoorden.
 
Wat het bestuur echter wel wil benadrukken, is dat er op geen enkel moment voorkeur is uitgesproken voor één van de strijdende partijen noch is er ooit gehandeld om iemand te beschermen of een voordeel te geven.  Deze schijn van 'vriendjespolitiek'  is ongefundeerd en oneerlijk en het bestuur nodigt één ieder uit om hiervan bewijzen te overleggen. Integendeel; beide partijen zijn meerdere malen gewaarschuwd door voorzitter Bakker om hun conflict buiten het AVS op te lossen echter daar is geen gehoor aan gegeven.
Na het genoemde incident op het jl. NK heeft dhr. Bakker dit nogmaals openbaar uitgesproken t.a.v. een aantal betrokken leden. Helaas is in het "heetst van de strijd" taal gebruikt die op zijn zachtst spijtig te noemen is.  Dhr. Bakker heeft daar zijn conclusies uit getrokken en in overleg met het bestuur besloten om zijn functie als voorzitter van het AVS per direct neer te leggen.
 
In het licht van bovenstaande ontwikkelingen verwachten wij een drukbezochte BALV waarin een belangrijke wijziging van het keuringsreglement wordt voorgesteld en mogelijk het functioneren van het bestuur onder de loupe genomen zal worden. Met die redenen zal de fokkerijdag verplaatst worden naar een alternatieve datum en zal de locatie van de BALV, zonder tegenbericht, verhuisd worden naar het Federatiecentrum te Ermelo om 19:30.  Op deze vergadering zal het bestuur geen voordracht hebben voor een nieuwe voorzitter en is voornemens om dit in alle rust voor te bereiden voor de eerstvolgende ALV.  Het bestuur hoopt op een representatieve opkomst en stemming van de leden.

Het AVS bestuur

NB: Deze digitale Nieuwsbrief zal binnenkort ook onverkort worden gepubliceerd in het AVS Magazine